FOS-verzekering in een notedop

Hier vind je meer info over de FOS verzekeringen. Heb je specifieke vragen met betrekking tot verzekering kan je steeds terecht op het FOS tel. nummer: 09 245 45 86 of verzekeringen@fos.be.

WIE is verzekerd?

Enkel FOSsers die lidgeld betaald hebben, zijn verzekerd.

WAARVOOR ben je verzekerd?

In grote lijnen dekt onze verzekering twee risico’s: persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, met eraan gekoppelde rechtsbijstand, tegenover derden, schade aan tijdelijk gehuurde gebouwen, uiteraard telkens tijdens door de federatie erkende en goedgekeurde scoutsactiviteiten, of op weg naar of van het scoutslokaal.

Voor de persoonlijke ongevallen is terugbetaling voorzien van alle niet door de mutualiteit terugbetaalde medische kosten boven de 25,00 Euro. Er zijn ook tussenkomsten voorzien voor tandprothesen, brillen of contactlenzen. Bij zeer ernstige ongevallen wordt dekking voorzien voor invaliditeit en overlijden.De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid van de basispolis waarborgt de schade aan derden toegebracht door de verzekerden tijdens of op de weg naar en van een scoutsactiviteit. Ook rechtsbijstand is voorzien.


WAARVOOR zijn FOS-leden NIET verzekerd?

 • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loonverlies)
 • Ziekte, (poging tot) zelfmoord
 • Luchtsporten (parachutisme, parasailing, deltaplaning, zweefvliegen, benjijumping …)
 • Repatriering bij ziekte of ongeval in het buitenland
 • De schade aan eigen materieel, kleding, persoonlijke voorwerpen
 • De schade aan toevertrouwde, geleende en gehuurde roerende en onroerende goederen (met uitz. van tijdelijk gehuurde/gebruikte lokalen)
 • De schade veroorzaakt door brand, ontploffing, rook en water aan eigen of permanent gehuurde of gebruikte gebouwen (cfr. brandverzekering)
 • De schade gedekt door de BA van een wettelijk verplichte verzekering (cfr: motorvoertuigenverzekering)
 • Opzettelijke schade, of schade ingevolge dronkenschap of middelengebruik
 • De louter contractuele aansprakelijkheid, gevolg van een overeenkomst, belofte of persoonlijke verbintenis
 • De schade voortvloeiend uit de organisatie van rock- en popconcerten
 • De schade voortspruitend uit diefstal, financiële verrichtingen, inbreuken op de wetgeving
 • De schade te wijten aan de oprichting van gebouwen, burenhinder, vervuiling van grond, water en atmosfeer
 • BA en rechtsbijstand voor vaartuigen op zee met een lengte van meer dan 20 meter